top of page

Výlet do historie aneb patrolovací služba prožívá svou renesanci?

Aktualizováno: 24. 3. 2021


V roce 1918 skončila 1. světová válka, která změnila celý svět. Rozpadly se monarchie a místo nich vznikly nové státy, jedním z nich byla i nová Československá republika. Jako zcela nový stát, konstituovaný prakticky souběžně s koncem 1. světové války, měla nová republika řadu počátečních potíží, musela nejprve ubránit své nové státní hranice, vytvořit státní byrokracii, regulérní armádu, zavést novou měnu, uvést do chodu hospodářství, vyrovnat se s národnostní otázkou, zejména s ohledem na postoje německy mluvícího obyvatelstva, postarat se o statisíce válečných poškozenců z obou stran fronty atd. Navíc se republika, jen pár let po svém vzniku, musela vypořádat i s těžkými důsledky světové hospodářské krize, která značně poznamenala celou první polovinu třicátých let minulého století. Ale i v této době zde žili lidé, kteří měli trvalý zdravotní handicap, tedy invalidé. Tito lidé měli různá trvalá zdravotní postižení, která jim neumožňovala vlastní výdělečnou činnost, nebo ji umožňovala jen v omezeném rozsahu. Ať již to byli váleční invalidé, jejichž invalidita vznikla v důsledku válečných zranění, případně nemocí z válečných front, nebo invalidé, kteří se stali invalidními následkem úrazů a nemocí s válkou přímo nesouvisejícími, ti všichni potřebovali pomoc státu, aby byli schopni i se svým handicapem vést slušný život a nebyli odkázáni jen na charitu.

Tato skupina byla tvořena jednak bývalými vojáky a důstojníky rakousko-uherské armády, kteří v průběhu 1. světové války v bojích na straně Trojspolku utrpěli zranění s trvalými zdravotními následky, ale i vojáky a důstojníky, kteří buď přešli v průběhu bojů na druhou stranu fronty, nebo byli zajati, a pak vstoupili do tzv. legií (formulace z úvodu dizertační práce Marka Růžičky „Péče o válečné invalidy v Československu 1918 - 1938).

V této době vznikala i za podpory státu různá Družstva válečných invalidů zabývající se výrobou nebo službami (HLS navazuje na tradice družstva válečných invalidů a věnuje se nadále i zaměstnávání zdravotně znevýhodněných spoluobčanů).

„Plzeňský hlídací a uzamykací ústav“ ve svém prospektu z roku 1918 popisuje mimo jiné svou činnost jako kontrolu zhasínání a uzamykání domů v domluveném čase, vykazování tuláků ze soukromých dvorů, statků atp., hlídání sadů a dalších objektů kontrolami v nepravidelných časech. Jednalo o tzv. patrolovací služby.


Vlastníci objektů, pozemků či jiného majetku si rádi objednali a zaplatili službu, která dohlížela na pořádek a stav jejich vlastnictví, kontrolu režimových opatření. Nepravidelností pochůzek docházelo k překvapivému odhalení zlodějů, vandalů nebo hospodářských úspor (zhasínání světel, kontrola technických zařízení, úniky vody).

Začátkem devadesátých let minulého století s nástupem vzdálené elektronické ostrahy prostřednictvím „pultu centralizované ochrany“ patrolovací služby zcela nevymizely, ale tato služba se ve městech jevila jako spíše nadbytečná, s nástupem očekávání účinku převratných technických vymožeností, jako přežitá.

V poslední době se ukazuje, že přes všechny vyspělé technologie včetně monitorovacích center kamerových systémů, zaznamenává patrolovací služba (motorizovaná, plně technicky vybavená pro záznam situací a událostí v obsazení kvalifikovaného bezpečnostního pracovníka) plnou renesanci.

Vliv má jistě nejen zhoršující se bezpečnostní situace vlivem migrace pracovních sil, ale i náhrada „drahých“ pracovních sil ke kontrole určitých stavů a režimů. Vlastníci nebo manažeři řeší objednáním HLS nespolehlivost některých svých zaměstnanců nebo optimalizují jejich pracovní popis a nemusí je zatěžovat úkoly, které mohou svěřit HLS a to jak přes den tak i v noci.

V ostraze jsou to potom opět preventivní prohlídky objektů se zaměřením na neporušenost pláště budovy, areálu, kontroly staveb, uzamčení vozů, strojů. Vykázání nepovolaných osob.


Smyslem tohoto blogu není výčet všech možností využití patrolovací služby HLS, které jsme zdaleka nevyčerpaly a o kterých si s Vámi rádi pohovoříme v SECURITY SPACE, ale pozoruhodný vývoj jedné z komerčních bezpečnostních služeb, přičemž staré principy jsou za určitých podmínek využitelné i v dnešní době, jsou cenově velmi dostupné, flexibilní, účinné a užitečné!

Vladimír Babnič

jednatel HLS SECURITY AGENCY s.r.o.

55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page